ฟาร์มจิ้งหรีด

ฟาร์มจิ้งหรีด

มีการทำฟาร์มจิ้งหรีดในประเทศไทยหลายทศวรรษ ฟาร์มจิ้งหรีดส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับการทำปศุสัตว์แบบดั้งเดิม และใช้แรงงานคนเป็นหลัก การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและระบบทำระบบฟาร์มแนวตั้ง สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและต้นทุนการผลิต เพื่อให้โปรตีนจิ้งหรีดสามารถแข่งขันได้ในตลาด ปัจจุบันบริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด ใช้จิ้งหรีดคุณภาพสูงจาก contract farms ที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อผลิตผงโปรตีน Sixtein® เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นธรรม